Về chúng tôi
NIW (Non-stop Innovation Waves) là công ty công nghệ hướng tới đổi mới, sáng tạo, hiệu quả
100+
Nhân viên
60+
Dự án
30+
Khách hàng
10+
Lĩnh vực
100+
Nhân viên
60+
Dự án
30+
Khách hàng
10+
Lĩnh vực

Thị trường

Nhân lực Việt Nam - Đẳng cấp quốc tế
Tiêu chuẩn phần mềm